Regulamin sklepu

Witaj w części poświęconej dokumentom prawnym mojego Sklepu.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z zasadami lub produktami oferowanymi w sklepie internetowym, możesz się ze mną skontaktować, a ja postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2024 r. 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

biurostarling.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem: biurostarling.pl.
 2. Sklep Internetowy, działający pod adresem biurostarling.pl, prowadzony jest przez STARLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 225 Jareniówka, 38-200 Jasło, Polska, NIP 6852350343, REGON 524689220.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@biurostarling.pl
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednocześnie jest ona konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Sklepu Internetowego (np. założenie Konta Klienta, czy dokonanie zakupu).
 5. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że kontekstu ich użycia wyraźnie wskazuje co innego:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego biurostarling.pl.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem biurostarling.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Sprzedawca (Usługodawca) –  STARLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 225 Jareniówka, 38-200 Jasło, Polska, NIP 6852350343, REGON 524689220.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego biurostarling.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Kupujący – I) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także II) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt – towary fizyczne oraz elektroniczne będące w ofercie sprzedaży Sprzedawcy.

Ebook – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub innych formatach. Są one dostępne w Sklepie i dostarczane do Klienta w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.

Karta Podarunkowa – voucher w formie elektronicznej z  kodem wygenerowanym przez sklep o określonej wartości nominalnej, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym biurostarling.pl.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży (o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego) Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w postaci wypełnionego i zaakceptowanego formularza zamówienia w polach oznaczonych jako „obowiązkowe”, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę wybranego Towaru.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca zebranie produktów wybranych przez Klienta do zakupu, a także ich modyfikację.

Operator płatności  podmiot zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego bądź płatności kartą płatniczą.

Konto Klienta 

6. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

9. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Minimalne wymagania techniczne urządzenia użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internetowej;
 2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu założenie Konta Klienta, czy dokonania zakupu;
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym (np. firm kurierskich, czy operatorów płatności). 

III.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów, które nie wymagają zapłaty:

 1. Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji,
 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień,
 3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych,
 4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka,
 5. Newsletter. 

Usługi te świadczone są na rzecz Klienta drogą elektroniczną nieodpłatnie. Natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.

Konto Klienta 

Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
 2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
 3. umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta Klienta;

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 1. wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu mailowego i nadaniu hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
 2. potwierdzeniu chęci założenia Konta Klienta poprzez aktywację linku w mailu otrzymanym na wskazany adres e-mail;
 3. skutecznym zarejestrowaniu się.

Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcie Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (np. korzystając ze środków komunikacji opisanych w punkcie 1.3 Regulaminu).

Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

     a) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
     b) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
     c) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
     d) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Koszyk 

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.
 2. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi. 
 3. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności, dodania kodów rabatowych.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Newsletter 

 1. Usługa Newslettera polega na otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych (Klientów), którzy udostępnili Sprzedawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (e-mail marketing).
 2. Jeśli w ramach zapisania się do newslettera, Klient otrzymuje od Sprzedawcy jakiekolwiek treści cyfrowe takie jak np. e-book zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:-udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w wyznaczonym do tego polu w Sklepie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji;-zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym dodatkowo poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę – o ile taka funkcjonalność została udostępniona) oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi).
 6. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

Reklamacje Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu. 
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IV. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem są określone na Stronie Produktowej lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego. Jeśli Produkt nie posiada określonych cech, właściwości lub funkcji, Sprzedawca w wyraźny sposób poinformuje o tym Użytkownika przed złożeniem przez niego Zamówienia. 
 2. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Składanie Zamówień

 1. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:–wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu,-przejść do widoku koszyka,-wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,-zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,-kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. W odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 7. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:-potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo-informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, np. z powodu braku płatności.
 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) z Zamówienia tj. wysłania do Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. 
 9. Złożenie Zamówienie oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia, Sprzedawca wysyła rachunek / fakturę.
 10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszych kroków.
 11. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. 
 12. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności za Zamówienie poprzez zaufanych pośredników płatności: 
  – płatności elektroniczne (np. BLIK, Przelewy24);
  – płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
  – płatności przelew tradycyjnym.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”
 2.  Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym i prezentowane przed złożeniem przez Klienta Zamówienia i przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub cech Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedający może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności i porzuconym koszyku, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny). Nieuiszczenie płatności w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez adres email kontakt@biurostarling.pl co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy – operatora pocztowego (np. firmy kurierskiej,  czy firmy realizującej odbiór w punkcie), wybranego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Klient złożył Zamówienie z darmową dostawą. 
 3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub cech Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 5. Dostawę realizujemy zwykle do 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
 6. W sytuacjach nadzwyczajnych termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klientów (np. okres wyprzedaży, okres świąteczny). 
 7. W przypadku wydłużenia okresu realizacji przygotowania Zamówienia czy czasu doręczania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o przyczynie opóźnień oraz nowym, planowanym terminie dostawy. 
 8. Odbierając przesyłkę z Produktem od kuriera czy operatora pocztowego, Klient powinien zweryfikować przy przewoźniku, że Produkt został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia Produktu przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę.

VIIa. ZASADY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH/PLIKÓW CYFROWYCH (EBOOKÓW) 

 1. W celu złożenia Zamówienia na zakup Pliku cyfrowego należy wykonać wszystkie kroki pośrednie jak w przypadku Zamówienia produktu fizycznego, aż do dokonania płatności.
 2. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie pliku cyfrowego objętego Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Plików cyfrowych może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 5. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 6. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego. 
 7. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi.Odstąpienie Konsumenta od umowy
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.Zasady korzystania z Plików cyfrowych
 9. Zakupiony i opłacony Plik cyfrowy będzie dostępny dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego.
 10. Pliki cyfrowe mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczyt plików w wybranym formacie cyfrowym.
 11. Plik może zostać pobrany i zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 12. Pliki cyfrowe nie są chronione technicznymi środkami ochrony.
 13. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:a) rozpowszechniania Pliku cyfrowego lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym.
  b) zwielokrotniania Pliku cyfrowego w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z pliku.
 15. Sprzedający informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Plików cyfrowych jest niedozwolone. Reklamacje
 16. W związku ze złożeniem zamówienia na Plik cyfrowy w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  a) zakupiony Plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie,
  b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Plik cyfrowy, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.Prawo do odstąpienia od umowy
 17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 18. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Kupującego lub w uzgodnionym terminie.
 19. Kupujący może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub
  b) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miała dla Kupującego istotne znaczenie.

VIIb. ZASADY SPRZEDAŻY KART PODARUNKOWYCH

 1. Sklep biurostarling.pl umożliwia zakup produktów za pomocą Kart Podarunkowych wydanych przez Sprzedawcę. Karty Podarunkowe są wystawiane Kupującemu w formie elektronicznej. 
 2. W celu złożenia Zamówienia na zakup Karty podarunkowej należy wykonać wszystkie kroki pośrednie jak w przypadku Zamówienia produktu fizycznego, aż do dokonania płatności. 
 3. Po dokonaniu płatności z góry, Sprzedawca prześle na  podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Kartę Podarunkową z unikalnym kodem umożliwiającym złożenie jednorazowego Zamówienia w sklepie biurostarling.pl.  
 4. Wartość pojedynczej Karty Podarunkowej wynosi 250 zł, 500 zł lub 1000 zł.  
 5. Sprzedawca nie udostępnia możliwości ponownego zasilenia Karty podarunkowej lub zwiększenia wartości po jej zakupie. 
 6. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na pieniądze (w całości lub w części) oraz nie może zostać zwrócona Sprzedawcy.  
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Kupującego/użytkownika Karty Podarunkowej osobom nieupoważnionym.
 8. Karta podarunkowa nie ma terminu ważności. 
 9. W przypadku, gdy wartość towarów nabywanych przez Kupującego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zapisana na Karcie, Kupujący zobowiązany będzie dopłacić różnicę jedną z dostępnych metod płatności w sklepie internetowym. 
 10. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej, należy podczas składania Zamówienia wpisać kod z Karty Podarunkowej w polu ,,kod kuponu” i potwierdzić operację wybierając przycisk ,,wykorzystaj kupon”. 
 11. Wydanie Karty Podarunkowej Kupującemu stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Po zakupie Karty podarunkowej, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy fakturę w formie elektronicznej.
 12. Przy zakupie produktów za pomocą Karty Podarunkowej nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu produktu przez Kupującego. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:
  • na inny produkt o takiej samej wartości, co produkt wymieniany lub;
  • na produkt o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie,
  • na produkt o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie.
  W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się ze Sprzedawcą (ZWROTY)
 13. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub utracenie Karty Podarunkowej i nie ma obowiązku wydania duplikatu Karty Podarunkowej.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Klient, będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu, z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 16 niniejszego Regulaminu. 
 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawartą Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy. 
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta Konsumenta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji dostępnych w punkcie 1.3. Regulaminu. 
 5. W razie braku zgodności Produktu z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A – Ustawy o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową). 
 6. Jeżeli Konsument stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Klient zwróci sprzedawcy towar niezwłocznie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji
  – informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  – żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  – danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta, będącego przedsiębiorcą, lub do wykonania uprawnień Klienta, będącego przedsiębiorcą, wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy.  

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu, z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 16-19 niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na dane wskazane w punkcie 1.2. Regulaminu.
 4. Konsument samodzielnie ponosi koszt dokonania zwrotu Produktu (koszt przesyłki zwrotnej od Konsumenta do Sprzedawcy). 
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres STARLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 225 Jareniówka, 38-200 Jasło, Polska.
 7. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). 
 10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta  z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 12. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży i w sytuacjach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 
 13. Postanowienia zawarte w niniejszym pkt. X Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. 
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.
 3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe. 

 1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”. 
 2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w wersji 1.1. wchodzi w życie z dniem 16.02.2024 r. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. 
Shopping Cart
Scroll to Top