22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy, o tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Projekt będzie obecnie opracowywany przez Sejm. Ustawa ma wejść w życie co do zasady dzień po ogłoszeniu.

Propozycje jakie padły to dopłaty do kredytów bankowych udzielnych i zawartych do dnia 31.12.2020 r. przedsiębiorcom, którzy są w złej kondycji finansowej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłaty przysługiwać będą do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w polskiej walucie.

Kryteria jakie musi spełnić przedsiębiorca, który chce ubiegać się o takie dofinansowanie musi:

 1. Nie zaciągać kredytów innych na podstawie ustawy,
 2. Udowodnić, że nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu Komisji UE nr 651/2014 na dzień 31.12.2019 r.,
 3. Wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 4. Utracić płynność finansową w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłaty będą przyznawane na część odsetek należnych bankowi oraz całość odsetek należnych bankowi jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekroczy wartości wskazanych powyżej. Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami.

Dodatkowymi zmianami jakie Tarcza 4.0 przewiduje będzie modyfikacja ulgi za złe długi, .

Dodatkowo pojawił się szereg innych zmian jak:

 • Modyfikacja ulgi za złe długi.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i ma wynosić połowę wynagrodzeń dla tych pracowników (ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

 • Wprowadza również zmiany mające na celu dostosowanie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014.

 • Przedłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r.

 • Zwolnienie od podatku dochodowego darowizn przekazanych domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.

 • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

 • Wyłączenie możliwości papierowego składania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek ZUS, świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek ZUS.

 • Przepisy mające na celu ochronę strategicznych polskich przedsiębiorstw.

 • Przedłużenie zawieszenia terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych do 30-go dnia po dniu odwołania stanu epidemicznego i stanu epidemii.

 • Zmiany dotyczące pracowników, w tym możliwość obniżenia pod pewnymi warunkami wymiaru czasu pracy o 20 proc. (nie niżej niż do 0,5 etatu) czy możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu danego stosunku prawnego.

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.