15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

Trzecia tarcza antykryzysowa przed wszystkim zawiera regulacje, które mówią o:

  1. Wprowadzeniu nowego podatku od audiowizualnych usług medialnych nazywanych inaczej opłatą, która ma wynosić 1,5% od przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp, który głównie uderzy w polskie przedsiębiorstwa.
  2. Umożliwia obniżenia wynagrodzenia i etatu cudzoziemcom do 20 proc. bez zmiany ich dotychczasowych zezwoleń na zezwoleń na pobyt.
  3. Przesunięcie terminu dematerializacji akcji o dwa miesiące.
  4. Doprecyzowuje przepisy o okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem.
  5. Przedłuża termin na złożenie deklaracji o wysokości podatku solidarnościowego.
  6. Ustawa rozszerza zakres zwolnienia z opłacania składek ZUS dla osób, których przychód był wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz jeżeli ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7.000 zł.
  7. Rozszerza kręg podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego.
  8. Ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu biegu terminów, zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Zgodnie z Ustawą terminy w postępowaniach, których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia Ustawy w życie.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.